Zapytanie ofertowe

czwartek, 2nd listopad 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

 

VISSAVI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy VISSAVI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI VISSAVI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
  4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
  5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
  6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
  8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.
  9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów

Zał. 3 – Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługiZał. 4 – Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprow

Zał. 4 – Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprow

Zał. 5 – Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym

Zał. 6 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Zał. 7 – Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej

Zał. 8 – Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy)